مقایسه نرخ سایش ۴ نوع دندان مصنوعی

در این تحقیق دندان های مصنوعی توسط آ کریل فوری در داخل هولدر مانت می شوندو سایش بر روی دیسک آلومینایی و در محیط بزاق مصنوعی انجام می شود.نیروی وارد ب ر نمونه های دندانی ۲۱ نیوتن می باشد.وزن نمونه های دندانی قبل و بعد از سایش اندازه گیری می شود.سایش در ۴ مرحله و با مسافت های سایش ۲۵/۲ متر و۳۷/۸ متر و ۱۵۱/۲ متر انجام می شود.سس نمودار کاهش ورزن بر اساس مسافت سایش رسم می شود و  فاز ثبات یا استتیک استیت سایش برای هر نمونه تعیین می گردد و شیب خط این ناحیه میبن نرخ سایش می باشد.متغییر مورد بررسی نرخ سایش دندان های مصنوعی می باشد و ابزار تشخیص آن مشاهده نتایج حاصل از تستهای سایش می باشد.آزمون آماری این تحقیق E-TEST,ANOVA   می باشد.
نرخ سایش در دندان ایوکلار لیختن اشتاین و ایوکلار ایتالیا و سور برلیان با هم برابر می باشد و تفاوت آماری معنی داری با هم نداشتند.اما نرخ سایش دندان برلیان بیشتر اتز نمونه های فوق بوده و تفوت آماری معنی داری با ۳ نمونه فوق دارد.نرخ سایش دندان کرجان از برلیان هم  بیشتر است و  تفاوت آماری معنی داری با دندان برلیان و دیگر نمونه ها دارد.در نهایت نرخ سایش دندان سور نیوکلار که بالاترین نرخ سایش را در میان تمام نمونه ها دارا می باشد که تفاوت آماری معنی داری را با تمام دیگر نمونه های مورد آزمایش دارد.
نرخ سا یش دندان سوپر برلیان ساخت کارخانه ایده آل ماکو ایران مساوی دندان ایوکلار لیختن اشتاین و ایوکلار ایتالیا می باشد.
در بین دندان های ساخت ایده آل ماکو سوپر برلیان کمتزین نرخ سایش و سوپر نیوکلار بیشترین نرخ سایش را داراست.دندان برلیان بعد از سوپر برلیان کمترین نرخ سا یش را دارا می یاشد و بعد از آن دندان مرجان نرخ سایشی بیشتری نسبت به برلیان نشان می دهد و در عین حال نرخ سای ش دندان مرجان بسیار کمتر از دندان سوپر نیوکلار است.
اطلاعات تماس با ما
آدرس: تهران ، میدان ولیعصر، ابتدای ضلع جنوبی بلوار کشاورز، پلاک 22، طبقه 5
تلفن: 02188899776
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایده آل ماکو می باشد .