مقایسه ی سایشی دندان APPLE و سوپر ماژور

سابقه  و هدف : سایش دندان های  آکریلی پس از گذشت زمان هنوز هم  یکی از مشکلات اصلی در دندان پزشکی است که ممکن است منجر به از دست  دادن کارایی مضغ و کاهش ارتفاع  عمودی صورت و نازیبایی شود.هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای مقاومت سایشی دندان Apple   و سوپر ماژور در مقابل دندان طبیعی بود.
مواد و روش ها : روش تحقیق در مطالعه حاضر از نوع تجربی ـ ازمایشگاهی و  حجم نمونه ها ۶۴ عدد دندان پرمولر دوم که شامل ۲۴ عدد دندان پرمولر دوم  بالا و پایین  Apple  و ۲۴ عدد د دندان پرمولر دوم  بالا و پایین سوپر ماژور و ۱۶ عدد دندان پرمولر دوم  بالا و  پایین طبیعی بود.
نمونه های مورد و  شاهد بر اساس متغییر های  تحقیق مشابه سازی و در ۶ گروه طبقه بندی شدند.که ۵ گروه مورد  هر کدام شامل ۱۲ عدد نمونه و ‍۱ گروه شاهد شامل ۴ عدد نمونه بود.هر نمونه به وسیله سرویردر بلوک های حاوی رزین اکریلیک پلی مریزه شونده عمود بر افق مانت شده اند و  بعد از آن به وسیله اسکنر سه بعدی لابراتواری از تک تک  نمونه ها تصویر سه بعدی تهیه شد و  سپس نمونه ها ۲۴ ساعت در انکوباتور ۳۷˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ درجه و بعد از آن در ترموسیکل ۵ تا ۵۵ درجه قرار داده شدند و  طبق گروه بندی اراپه شده درون  دستگاه Chewing simulator  تحت فشار ۵ کیلو گرم و ۱۰۰۰۰۰ دور با حرکت رفت وبرگشتی ۱میلی متر قرار داده شدند و سپس از نمونه ها مجددا اسکن تهیه شد و اسکن های قبل و بعد به وسیله نرم افزار Superimpose  شدند.جهت مقایسه تغییرات حجم نمونه ها از آزمون Repeated Measure Anova با در نظر گرفتن حجم قبل و بعد از سایش به عنوان Repeated Factor و  نوع دندان و برند  مصنوعی به عنوان Between  Subject  Factor  استفاده شود.
یافته ها : نتیج نشان داد که نمونه ها پس از تحت سایش قرار گرفتن با دستگاه Chewing Simulator  گروه شاهد (دندان طبیعی) سایش کمتری (۰.۰۰۰۳۵) نسبت به گروه مورد (دندان مصنوعی ) (اپل : ۰.۰۹۷۸۵ و سوپرماژور : ۰.۰۹۰۶) داشتند و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود ( P ˂ 0.05) ولی در مقایسه دندان های سوپر ماژور (۰.۰۸) و اپل (۰.۰۹۴۲) زمانی که در مقابل هم قرار گرفتند اختلاف معناداری از لحاظ آماری نداشتند( p ˂ 0.05) دندان های سوپر ماژور (۰.۰۹۶) و اپل (۰.۰۹۴۲) زمانی که در مقابل دندان های طبیعی قرار گرفتند سایش بیشتری نسبت به زمانی که دندان  های مصنوعی در مقابل هم قرار گرفتند داشتند.
نتیجه گیری : از سایش با دستگاه Chewing Simulator  سایش کمتری در گروه شاهد نسبت به گرو ه مورد مشاهده شد.
اطلاعات تماس با ما
آدرس: تهران ، میدان ولیعصر، ابتدای ضلع جنوبی بلوار کشاورز، پلاک 22، طبقه 5
تلفن: 02188899776
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایده آل ماکو می باشد .