مقایسه نرخ سایش ۶ نوع دندان مصنوعی

سابقه وهدف :‌این تحقیق جهت مقایسه نرخ سایش ۶ نوع دندان مصنوعی ماژور دنت کلاسیک – ماژور دنت نیو -  ماژور کریستال  - مایرسون – برلیان – ایوکلار انجام شده است.
با توجه به افزایش میانگین سن افراد درجوامع امروزی و در نتیجه از دست دادن دندان ها ای ن افراد نیاز به پروتز های متحرک پیدا می کنند و با توجه به این مسئله و دانستن عوارض شناخته شده حاصل از سایش سریع دندان های آکریلیک این تحقیق ار اهمیت خاصی در بخش پروتز متحرک برخوردار است.
انجام این تحقیق برای پاسخ به این سوال علمی است که آیا استحکام سایشی دندان های مصنوعی ماژور دنت کلاسیک – ماژور دنت نیو –ماژور کرستال - -مایرسون- - برلیان و ایوکلار تفاوت زیادی با هم دارند یا خیر؟اگر میزان این استحکام کم باشد می تواند اثر سوء بر طول عمر و دوام دست دندان از نظر کاراییی جویدن و اکلوژن وکم شدن ارتفاع عمودی صورت بیمار صدمه به بافتهای باقی مانده دهان و از دست رفتن شکل و زیبایی دندان های آکرلیک و ...داشته باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع تجربی و مقطعی است.در این تحقیق مقطع تهیه شده از دندان های مصنوعی توسط آکریل سلف کیور در داخل هولدر مانت می شوند و سایش بر روی دیسک آلومینایی و در محیط بزاق مصنوعی انجام می شود.نیروی عمودی وارد بر نمونه های دندانی ۱۸ نیوتن می باشد.وزن نمونه هی دندانی قبل وبعد از سایش اندازه  گیری می شود.سایش در ۴ مرحله با مسافت های سایش ۲۹.۲ متر و ۵۸.۴ متر و ۱۴۶ متر انجام می شود.سپس از روی میزان کاهش وزن بر اساس مسافت سایش در هر مرحله نرخ سایش بدست می آید و فاز ثبات یا Steady State  سایش برای هر نمونه تعیین می گردد و  مقایسه نرخ سایش نمونه های مختلف فقط در همین فاز انجام می شود.متغیر مورد بررسی نرخ سایش دندان های مصنوعی می باشد.آزمون آماری این تحقیق ANOVA , T-test می باشد.
یافته ها : پس از ۲۹۲ متر سایش نرخ سایش در مرحله Steady State برای دندان ماژور دنت کلاسیک 0.00667+-0.002(mg/m)  - برای دندان ماژور دنت نیو 0.0067+-0.002 (mg./m) -  برای دندان ماژور کلاسیک  0.00741+-0.004 (mg/m) – دندان مایرسو (mg/m)  0.0113+-0.003 – برای دندان برلیان  0.00547+-0.003 (mg/m)و برای دندان ایوکلار 0.0037+-0.001 (mg/m) می باشد.
نتیجه گیری : نرخ سایش در دندان های مصنوعی برلیان - -ماژور دنت نیو  و کریستال نفاوت آماری معنی داری با هم ندارند.همچنین نرخ سایش در دندان های مصنوعی برلیان  و ایوکلار با هم تفاوت آماری معنی داری نداشته اما نرخ سایش هر کدام از دندان های آکریلیک ماژور دنت نیو – کریستال – ماژور کلاسیک و مایرسون تفاوت آماری معنی داری با ایوکلار دارند .میانگین سایش دندان مایرسون هم با تمام نمونه های دیگر تفاوت آماری معنی داردارد.
اطلاعات تماس با ما
آدرس: تهران ، میدان ولیعصر، ابتدای ضلع جنوبی بلوار کشاورز، پلاک 22، طبقه 5
تلفن: 02188899776
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت ایده آل ماکو می باشد .